3 очень сильных молитвы Апостолу Фоме. О чем молятся святому?

19 октября 2020 Русская православная церковь отмечает день памяти одного из апостолов Иисуса – Фомы. Коротко расскажеи его историю и ознакомим вас с тремя сильными молитвами святому.

апостол Фома
По сви­де­тель­ству Свя­щен­но­го Пи­са­ния, свя­той апо­стол не по­ве­рил рас­ска­зам дру­гих уче­ни­ков о Вос­кре­се­нии Иису­са Хри­ста

Свя­той апо­стол Фо­ма был ро­дом из га­ли­лей­ско­го го­ро­да Па­не­ады и за­ни­мал­ся ры­бо­лов­ством. Услы­шав бла­го­ве­стие Иису­са Хри­ста, он всё оста­вил и по­сле­до­вал за Ним. Апо­стол Фо­ма вхо­дит в чис­ло Дво­е­на­де­ся­ти­цы свя­тых апо­сто­лов, 12 уче­ни­ков Спа­си­те­ля.

По сви­де­тель­ству Свя­щен­но­го Пи­са­ния, свя­той апо­стол не по­ве­рил рас­ска­зам дру­гих уче­ни­ков о Вос­кре­се­нии Иису­са Хри­ста: “Аще не ви­жу на ру­ку Его яз­вы гвоз­дин­ныя, и вло­жу пер­ста мо­е­го в яз­вы гвоз­дин­ныя, и вло­жу ру­ку мою в реб­ра Его, не иму ве­ры” (Ин.20,25). На вось­мой день по­сле Вос­кре­се­ния Гос­подь явил­ся апо­сто­лу Фо­ме и по­ка­зал Свои ра­ны. “Гос­подь мой и Бог мой!” – вос­клик­нул свя­той апо­стол (Ин.20,28). “Фо­ма, быв­ший неко­гда сла­бее дру­гих апо­сто­лов в ве­ре, – го­во­рит свя­ти­тель Иоанн Зла­то­уст, – сде­лал­ся по бла­го­да­ти Бо­жи­ей му­же­ствен­нее, рев­ност­нее и неуто­ми­мее всех их, так что обо­шел со сво­ей про­по­ве­дью по­чти всю зем­лю, не убо­яв­шись воз­ве­щать Сло­во Бо­жие на­ро­дам ди­ким”. По Цер­ков­но­му Пре­да­нию, свя­той апо­стол Фо­ма ос­но­вал хри­сти­ан­ские Церк­ви в Па­ле­стине, Ме­со­по­та­мии, Пар­фии, Эфи­о­пии и Ин­дии. Про­по­ведь Еван­ге­лия апо­стол за­пе­чат­лел му­че­ни­че­ской смер­тью. За об­ра­ще­ние ко Хри­сту сы­на и су­пру­ги пра­ви­те­ля ин­дий­ско­го го­ро­да Ме­лиа­по­ра (Ме­ли­пу­ра) свя­той апо­стол был за­клю­чен в тем­ни­цу, пре­тер­пел пыт­ки, и, на­ко­нец, прон­зен­ный пя­тью ко­пья­ми, ото­шел ко Гос­по­ду. Ча­сти мо­щей свя­то­го апо­сто­ла Фо­мы есть в Ин­дии, Вен­грии и на Афоне. С име­нем апо­сто­ла Фо­мы свя­за­на Ара­вий­ская (или Ара­пет­ская) ико­на Бо­жи­ей Ма­те­ри (6 сен­тяб­ря).

Апо­сто­лу Фо­ме мо­лят­ся при бес­по­ко­я­щем ду­шу неве­рии, как са­мо­му про­шед­ше­му это тяж­кое со­сто­я­ние.

Молитва святому апостолу Фоме об укреплении веры

«О, благознамени́тый и сла́вный апо́столе Христо́в Фомо́! Егда́ на коне́ц веко́в к челове́ком прише́дый Бог избра́ тя в ученики́ Своя́ и даде́ ти власть боля́щия исцеля́ти, прокаже́нныя очища́ти, ме́ртвыя воскреша́ти, бе́сы изгоня́ти, тогда́ не сих ра́ди, но наипа́че любо́вию прилепи́лся еси́ ко Христу́, жела́нием вожделе́в да́же до сме́рти сле́довати по Нем. Сего́ ра́ди, а́ще попуще́нием Боже́ственным и не зрел еси́ со ины́ми ученики́ воскре́сшаго Спа́са, а́ще и отре́клся еси́ ве́ровати сему́, до́ндеже вложи́ши перст свой в я́звы гвозди́нныя и вложи́ши ру́ку свою́ в ре́бра Его́, оба́че испо́лни Госпо́дь проше́ние се́рдца твоего́ и непрело́жно па́ки ве́ру твою́ утверди́. Те́мже мо́лим тя: отве́рзи нам о́чи ве́ры, да плотски́м неви́димая явя́тся нам; пода́ждь нам наде́жду на снисхожде́ние Бо́жие, да отча́яние грехо́вное не пожре́т ны; откры́й нам блаже́нство любве́, я́же крепка́ есть, я́ко смерть, и еди́на возмога́ет над то́ю, да порабо́тавше Христу́ на земли́, воздви́гнем и мы себе́ кро́вы Небе́сныя и с тобо́ю и все́ми святы́ми просла́вим пречестно́е и великоле́пое и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.»

Молитва святому апостолу Фоме от искушений диавольских

«О святы́й апо́столе Христо́в Фомо́! Мо́лим тя: сохрани́ и соблюди́ нас моли́твами твои́ми от искуше́ний диа́вольских и паде́ний грехо́вных и испроси́ нам, раба́м Бо́жиим (имена), свы́ше по́мощь во вре́мя неве́рия, да не преткне́мся о ка́мень собла́зна, но неукло́нно ше́ствуем спаси́тельным путе́м за́поведей Христо́вых, до́ндеже дости́гнем о́ных блаже́нных оби́телей ра́йских. Ей, апо́столе Спа́сов! Не посрами́ нас, но бу́ди нам помо́щник и покрови́тель во всем житии́ на́шем и помози́ нам благоче́стно и богоуго́дно житие́ сие́ вре́менное сконча́ти, христиа́нскую кончи́ну получи́ти и до́браго отве́та сподо́битися на Стра́шнем Суде́ Христо́ве; да просла́вим великоле́пое и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.»

Молитва святому апостолу Фоме об исцелении

«О святы́й уго́дниче Бо́жий, апо́столе Фомо́! По́двигом до́брым подвиза́вся на земли́, восприя́л еси́ на Небесе́х вене́ц пра́вды, его́же угото́вал есть Госпо́дь всем лю́бящим Его́. Те́мже взира́юще на святы́й твой о́браз, ра́дуемся о пресла́внем сконча́нии жи́тельства твоего́ и чтим святу́ю па́мять твою́. Ты же, предстоя́ Престо́лу Бо́жию, приими́ моле́ния на́ша и ко Всеми́лостивому Бо́гу принеси́, о е́же прости́ти нам вся́кое прегреше́ние и помощи́ нам ста́ти проти́ву ко́знем диа́вольским, да изба́вльшеся от скорбе́й, боле́зней, бед и напа́стей и вся́каго зла, благоче́стно и пра́ведно поживе́м в ны́нешнем ве́це и сподо́бимся предста́тельством твои́м, а́ще и недосто́йни есмы́, ви́дети блага́я на земли́ живы́х, сла́вяще Еди́наго во святы́х Свои́х сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и во ве́ки веко́в. Ами́нь.»

Источник: pravoslavnye-molitvy azbyka

Мнение читателей
1
0
0
1
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

О чем помолитесь?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования